Planet Zoe
Knjižara za roditelje

Što se radi u programu 'Vesela škola s logopedom?'

U sljedećem tekstu predstavljamo vam sva područja (i način njihove obrade) na kojima se radi s djecom starije predškolske dobi u programu "Vesela škola s logopedom". Program traje 40 sati i u cijelosti je opisan u knjizi "Vesela škola s logopedom: Program poticanja govorno-jezičnog razvoja u djece starije predškolske i mlađe školske dobi".

Razvoj vizualno-prostorne percepcije i predodžbi
Rad se provodi u sljedećim smjerovima:
1. Razlikovanje desne i lijeve strane tijela.
Izdvaja se dominantna ruka, a zatim ostali organi na toj strani tijela. Isto je s drugom rukom i stranom tijela.
2. Orijentacija u okolnom prostoru.
Počinjemo radnjama povezanim s predmetima koji se nalaze s djetetove desne i lijeve strane, prema uputama logopeda. Zatim logoped zadaje složenije zadatke konstruiranja/rekonstruiranja neverbalnih slika, a zatim slova.
3. Utvrđivanje razumijevanja i korištenja prijedložnih konstrukcija koje označavaju prostorne odnose.

Razvoj motorike prstiju
Rad se provodi u sljedećim smjerovima:
1. Razvoj pokretljivosti svakog prsta na svakoj ruci, zasebno i u različitim kombinacijama.
2. Razvoj usklađenih pokreta desne i lijeve ruke.

Razvoj artikulacijske motorike, oblikovanje i automatizacija izgovora glasova
Rad se provodi ovisno o konkretnim teškoćama pojedine djece.

Razvoj fonematskog sluha
Rad se provodi u dva smjera:
1. S djecom koja miješaju glasove pri izgovoru i pri slušnom percipiranju (individualni i skupni rad). Sastoji se od dva stupnja.

Prvi stupanj
- Utvrđivanje slušne i motoričke slike svakog problematičnog glasa s osloncem na vizualnu, slušnu, taktilnu i kinestetičku percepciju.
- Izdvajanje glasova iz sloga.
- Formiranje vještine određivanja glasova u riječi.
- Određivanje položaja glasova u riječi.
- Izdvajanje glasova iz rečenice.
Na tom stupnju glasovi koje djeca miješaju izgovara samo logoped (uzor pravilnog izgovora). Njegov je cilj oblikovati i automatizirati problematične glasove u dječjem govoru prije početka drugog stupnja.

Drugi stupanj
Diferencijacija svakog problematičnog glasa u djetetovom izgovoru (istim slijedom kao i na prvom stupnju).

2. Skupni rad na usavršavanju fonematskog sluha i razvoju složenih oblika glasovne analize u sve djece u skupini.
Sadržaj:
- Preciziranje artikulacije samoglasnika.
- Izdvajanje samoglasnika iz niza ostalih glasova i određivanje njihovog položaja.
- Izdvajanje naglašenog samoglasnika iz riječi.
- Izdvajanje suglasnika i niza glasova i slogova te određivanja njihovog položaja.
- Izdvajanje suglasnika iz riječi (iz snažne pozicije – s apsolutnog početka ili kraja riječi, ovisno o riječi na kojoj se radi).
- Određivanje mjesta suglasnika u riječi.
- Razvoj fonološke percepcije i slušno-artikulacijske diferencijacije opozicijskih suglasnika.
- Razvoj fonoloških predodžbi (sposobnosti smišljanja riječi koji počinju zadanim glasom).
- Razvoj glasovne sinteze (sposobnosti sastavljanja riječi od redom imenovanih zasebnih glasova).
- Upoznavanje glasovno-slovnog sastava riječi.
- Predodžba o složenim oblicima glasovne analize koji se formiraju u sedmoj i osmoj godini života:
      o redna (vještina imenovanja glasova pravilnim redom);
      o brojčana (određivanje broja glasova).

Razvoj jezične analize i sinteze
Rad se provodi u sljedećim smjerovima:
- analiza teksta (izdvajanje rečenica);
- analiza slogova i sinteza riječi;
- glasovno-slovna analiza i sinteza.

Razvoj leksičko-gramatičkog aspekta jezika
Sastoji se od sljedećih blokova:
- Upoznavanje srodnih riječi.
- Izdvajanje zajedničkog dijela srodnih riječi (provodi se u praksi).
- Promatranje jednakog načina pisanja:
o samoglasnika u korijenu (u naglašenom i nenaglašenom položaju);
o suglasnika u korijenu u snažnoj poziciji (ispred samoglasnika);
o jednačenje suglasnika po zvučnosti (zvučni šumnik ispred bezvučnog mijenja se u svoj bezvučni par).
- Upoznavanje imenica (riječi-predmeta), glagola (riječi-radnje) i pridjeva (riječi-opisi).
- Pretvorba jedne vrste riječi u drugu (uz izdvajanje zajedničkog dijela srodnih riječi).
- Sufiksalna tvorba imenica:
o umanjenica;
o tvorba riječi koje označavaju zanimanja.
- Prefiksalna tvorba glagola.
- Promjena oblika imenica – konstruiranje neprijedložnih i prijedložnih sintagmi.
- Promjena oblika pridjeva – konstruiranje sintagmi s imenicama, po principu pridjev + imenica.
- Konstruiranje jednostavnih proširenih rečenica.
Uzimajući u obzir dob djece, preporučujemo tek ograničeno korištenje jezičnog nazivlja, u djeci prilagođenim oblicima.
Na kraju našeg tečaja djeca će poznavati i razumjeti sljedeće nazive:
<rečenica, riječ, slog, glas, slovo, samoglasnici, suglasnici, zvučni, bezvučni, naglašeni, nenaglašeni, riječi-predmeti, riječi-radnje, riječi-opisi.>
 

Do kraja tečaja djeca trebaju:
- Pravilno izgovarati sve glasove materinskog jezika, ne zamjenjivati ih i ne brkati u govoru i pravilno ih označavati slovima, odnosno svakom glasu pridruživati odgovarajuće slovo.
- Umjeti okarakterizirati glas: samoglasnik/suglasnik; samoglasnik – naglašeni/nenaglašeni; suglasnik – zvučni/bezvučni.
- Orijentirati se u rasporedu dijelova vlastitog tijela i u prostoru koji ih okružuje. Riječima izražavati prostorne odnose, odnosno koristiti konstrukcije s jednostavnim prijedlozima.
- Gramatički pravilno oblikovati vlastiti govor, koristiti sve osnovne vrste riječi.
 

Iz knjige O. Ivanovsky i Lj. Gadasin "Vesela škola s logopedom"

© dr. sc. O. Ivanovsky i Lj. Gadasin "Vesela škola s logopedom", Planet Zoe, 2010.

Zabranjeno je svako kopiranje, citiranje i presnimavanje bez dopuštenja nakladnika Planet Zoe.

 

Ovaj tekst je dosad pročitan 8203 puta.